Etablering och integration ur ett vård- och omsorgsperspektiv

Välfärdens utmaningar är välkända. Det är av största vikt att nyanlända så snabbt som möjligt kan delta i samhället, klara skolan, arbeta och leva ett självständigt liv. Detta gäller inte minst nyanlända kvinnor.

Hälsoaspekterna i etableringen och integration behöver betonas mer då hälsan har en avgörande betydelse för människors möjligheter. Hälsan påverkas i sin tur av livsvillkor som arbete och försörjning samt de förhållanden som människor lever i, exempelvis boendet.

För att bidra till en hälsofrämjande etablering/integration behöver statens aktörer, kommuner och regioner samt civilsamhället förbättra sin samverkan. Hälsorelaterade hinder för etablering/integration behöver identifieras, förutsättningarna för en god hälsa behöver främjas och möjligheten att tillgodogöra sig vård och omsorg behöver stärkas, bland annat genom ökad delaktighet, förbättrade informationsinsatser och andra satsningar som är utformade och anpassade utifrån olika individers och gruppers behov.

Bidra med exempel

Vi välkomnar lärande exempel på framgångsrik etablering/integration ur ett helhetsperspektiv enligt ovanstående, med beaktande av mäns och kvinnors, pojkars och flickors särskilda villkor.

Seminarium eller föreläsning

Konferensen vill ge ny kunskap och exempel på framgångsrikt arbete. Vi vill höra om era exempel och erfarenheter, i ett seminarium eller som en del av ett seminarium.

Lämna din anmälan senast 28 februari 2020. Senast den 15 april vet du om ditt förslag kommer med i programmet.

Anmäl förslag till seminarium

Posters i utställninglokalen

Det går även bra att dela med sig av exempel och erfarenheter genom en poster, som finns att ta del av under båda konferensdagarna.

Sista dag för inlämning är 30 juni. Besked om antagen poster ges senast 31 augusti.

FÖRSLAG TILL POSTER