Information om nationella utvecklingskonferensen

Den nationella utvecklingskonferensen Hälsa Vård Omsorg arrangeras på initiativ av SKR. Konferensen vill samla förtroendevalda, chefer och medarbetare inom både hälso- och sjukvård och socialtjänstens olika verksamheter i ett gemensamt forum, eftersom många av välfärdsutmaningarna är gemensamma.

Tid och plats

Konferensen äger rum på Svenska Mässan i Göteborg den 3-4 november 2020. Den 2 november är en fördag till konferensen, då det finns möjlighet att arrangera möten och workshops för specifika grupper eller kring specifika frågor, och kombinera med närvaro under konferensdagarna. Kontakta projektledningen för mer information.

Allt fler frågor hänger samman

Genom åren har SKR arrangerat flera olika specifika konferenser för frågor som exempelvis patientsäkerhet, kvalitetsregister och socialtjänstfrågor. Samtidigt är det allt fler frågor som hänger samman, både inom hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten och för regioner och kommuner gemensamt. Därför har SKR nu tagit initiativ till en gemensam konferens, med målet att förmedla ny kunskap och lärande exempel på framgångsrikt arbete samt ge möjlighet till konkret arbete på plats.

Arrangeras vartannat år

Den nationella utvecklingskonferensen Hälsa Vård Omsorg den 3-4 november 2020 är den första gemensamma, breda konferensen för hälso- och sjukvård, socialtjänst, myndigheter, akademi, patienter och studenter. Avsikten är att konferensen framöver äger rum vartannat år. Konferensen har också viss koppling till den internationella kvalitets- och patientsäkerhetskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare, som arrangeras av Sverige (i Göteborg) 2022.

Programförklaring

Den nationella utvecklingskonferensen Hälsa Vård Omsorg är ett forum för alla som vill vara med och skapa framtidens välfärd – en plats att lära av andra och varandra, få inspiration och hitta kraft för förbättringar där vi använder bästa tillgängliga kunskap och mest effektiva arbetssätt.

Svensk socialtjänst och hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar för att klara den framtida välfärden. Några av dessa är demografi, kompetensförsörjning, omställning till nära vård, utveckling av kunskapsstyrning och kravet på säker och tillgänglig vård och omsorg.

Målet för kommuner och regioner är att erbjuda en säker, jämlik, tillgänglig, kunskapsbaserad och effektiv vård och omsorg där invånarnas behov är utgångspunkten. För att bibehålla och förbättra kvalitet krävs det att vi arbetar klokare, effektivare och har välfungerande samarbeten mellan regioner, kommuner och invånarna.

Tillsammans skapar vi hälsa för alla.