Hur utvecklar vi våra händelseanalyser?

Sedan 2005 har vården genomfört händelseanalyser enligt metodiken i Handbok för riskanalyser och händelseanalyser. Många analyser dokumenteras i Nitha och överförs i kunskapsbanken. I denna workshop diskuteras hur analysarbetet kan utvecklas.

Vad har vi lärt oss? Vad kan vi lära av varandra? Hur kan vi utveckla analysarbetet? Vilka utmaningar och möjligheter finns? Syftet med denna workshop är att tillsammans utveckla arbetet som bedrivs i samband med händelser där patienter fått allvarliga vårdskador/risk för allvarlig vårdskada. Hur kan vi bättre lära av varandra för att kanske bättre kunna göra övergripande förändringar?

Workshopen tar upp några av de frågeställningarna som analysledare (uppdragsgivare och experter) kommer i kontakt med. Hur gör man om de som intervjuats inte känner igen sig i slutrapporten? Vad händer om analysteamets medlemmar inte har tid att komma på analysmöten? Hur fungerar det att göra händelseanalyser i samverkan mellan sjukhus och kommuner? Under workshopen diskuteras även metoden utifrån några rapporter från Nithas kunskapsbank, både enskilda fall och sammanfattande rapporter.

Uppdateras inom kort med WS-ledare och medverkande experter och analysledare.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.