Förändra för att förbättra på makro-, meso- och mikronivå

Här berättar tre verksamheter på olika verksamhetsnivåer om framgångar och utmaningar att bedriva förbättringsarbeten.

Förbättringsarbete på makronivå handlar ofta om ny organisation, bättre kultur och att skapa strukturer för systematiskt arbete medan det på en mikronivå handlar om att förbättra arbetet i det direkta vårdmötet. Båda perspektiven behövs för att skapa hållbara strukturer för förbättringsarbeten.

Från Psykiatri Skåne får vi höra hur de efter IVO-inspektion förändrat hela sin organisation i syfte att säkerställa det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Konkret handlingsplan, förankring på alla nivåer, utbildning för patientsäkerhetsombud och rad praktiska verktyg och metoder infördes.

Från Rättspykiatriska regionkliniken Växjö samt från barn och ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus får vi exempel på hur de arbetat med förbättringar ibland annat trygghet och tillgänglighet, arbetsmiljö och kunskap samt information och delaktighet.

Medverkande; Catrin Hägerholm SKL, Martin Hultén, Karin Torell och Lena Person, från Psykiatri Skåne, Andreas Söderberg Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö och Karolina Andersson barn och ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus.

ANMÄL DIG TILL KONFERENSEN

Lärande arbetsplats ger en säkrare vård

Delaktighet, tillåtande kultur och stöttande ledarskap skapar en bra patientsäkerhetskultur. Vad gör det för ökad patientsäkerhet? Här diskuterar vi förbättring- och förändringsarbete på arbetsplatsen, till nytta både för patienten och medarbetaren.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.