Marianne Törner

Marianne Törner är ledare för forskargruppen Säkerhet, organisation och ledarskap.Hennes forskning rör säkerhet i organisationer ur ett organisationspsykologiskt perspektiv. Fokus är särskilt på säkerhetsklimat och säkerhetskultur. Detta studeras i relation till arbetssäkerhet och patientsäkerhet, men även informationssäkerhet och flygrelaterad säkerhet.

Marianne Törner talar på Patientsäkerhetskonferensen

Informationssäkerhetsreglerna syftar till att säkra vårdkvaliteten och patienternas integritet och vårdpersonalen kritiseras ofta för att de hanterar informationssäkerheten otillfredsställande. Vårt studie tog utgångspunkt i att allt arbete, och inte minst vårdarbete, kräver hantering av motstridiga krav och värdekonflikter. I vården omfattar dessa värdekonflikter ofta egna djupa värderingar och professionskulturella antaganden och skapar etiska dilemman som är mycket stressande, och faktiskt i tidigare forskning befunnits relaterade till sämre vårdkvalitet och till att sjuksköterskor överväger att lämna yrket.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.