Social sammanhållning och arbete mot segregation

Segregation och så kallade utsatta områden står idag högt på agendan, både politiskt och medialt. Hur upplever de som själva bor i de omtalade förorterna sin vardag, och vad kan de själva respektive det offentliga göra för att komma till rätta med det som inte upplevs fungera bra? I Sverige har andelen utrikes födda i befolkningen ökat under det senaste decenniet samtidigt som studier visat att synen på invandring har blivit alltmer polariserad. Kunskapen om i vilken utsträckning civilsamhälles organisationer är mötesplatser och i vilken utsträckning detta inverkar på tilliten till andra har dock varit mer begränsad.

Peter Esaiasson

Peter Esaiasson Agenda för integration

Peter Esaiasson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hösten 2019 gav han ut boken "Förorten – ett samhällsvetenskapligt reportage" som bygger på erfarenheterna från att genomföra en intervjuundersökningar med boende i Hjällbo och Bergsjön, två platser på polisens lista över utsatta områden. Boken är en rak skildring av komplexiteten i dessa områden.

Till presentation

Terje Johansson

Terje Johansson

Terje är VD och koncernchef Förvaltnings AB Framtiden. Terje är en utvecklingsfokuserad ledare som i Göteborg ser två stora utmaningar. Öka bostadsbyggandet och vänd trenden i stadens mest utsatta områden. Det senare har fått stor uppmärksamhet under året då koncernen lagt en strategi för att inget område ska finnas på polisens lista över särskilt utsatta 2025.

Till presentation

Susanne Wallman Lundåsen

Susanne Wallman Lundåsen Agenda för integration

Susanne Wallman Lundåsen är docent i statsvetenskap och forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. Hennes forskning rör bland annat deltagande i civilsamhället, kontakter mellan grupper och mellanmänsklig tillit.

Till presentation